ALGEMENE VOORWAARDEN Pharmacie Bergman

Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2017.

Inleidende bepalingen

is de online website van Pharmacie Bergman met vergunningsnummer 211807, die eigendom is van Pharmacie Bergman SA/NV met maatschappelijke zetel te

Pharmacie Bergman

De Rivierendreef 85 , 1083 Ganshoren

en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Nijvel) met BTW BE0465419559 ("pharmaciebergman").

Pharmacie Bergman kan bereikt worden op het volgend telefoonnummer: +3224258429 of op het volgend e-mailadres: info@speedpharma.be

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een Cliënt (zoals hieronder gedefinieerd) gebruik maakt van de website die beschikbaar is op https:// ("Website").

1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de contractuele regels aangaande (a) het gebruik van de Website en (b) de Bestelling of de Reservatie die de Cliënt via de Website plaatst. Onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen eerdere mondelinge of schriftelijke voorwaarden of afspraken tussen ApotheekPharmacie Bergman en de Cliënt.

Andere voorwaarden (deze van de Professioneel bijvoorbeeld) zullen nooit van toepassing zijn, tenzij Apotheek Pharmacie Bergman   voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarden akkoord ging. 

Neem alstublieft de tijd om deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website erkent de Cliënt dat hij/zij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt. Indien de Cliënt niet akkoord gaæat met (een deel van) de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, mag de Cliënt de Website niet gebruiken.

2. Begrippen

2.1 Bestelling: de bestelling van een of meerdere Product(en) via de Website waardoor een verkoop op afstand wordt gesloten tussen de Cliënt en ApotheekPharmacie Bergman.

2.2 Cliënt: een Consument of een Professioneel die een Bestelling of Reservatie doorgeeft aan Apotheek Pharmacie Bergman via de Website.

2.3 Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.4 Geneesmiddel op Voorschrift: een geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is.

2.5 Productfiche: de productfiche die beschikbaar is op de Website en informatie (beschrijving, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie, bijsluiter) bevat over een Product.

2.6 Product(en): het geheel van de (i) Vrije Producten en (ii) parafarmaceutische producten die besteld kunnen worden op de Website.

2.7 Professioneel: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.8 Reservatie: het reserveren van een Geneesmiddel Op Voorschrift zonder betalingsverplichting en zonder dat de Cliënt een aankoopverplichting heeft. Bij het plaatsen van een Reservatie, dient het Geneesmiddel Op Voorschrift steeds in de apotheek zelf opgehaald te worden.

2.9 Vrij Product: (i) een geneesmiddel voor menselijk die niet aan een voorschrift onderworpen is, en (ii) de medische hulpmiddelen zoals bedoeld in bijlage XIII, punten 1.1 tot en met 1.5 en 1.7 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.

3. Aangeboden Producten

Rekening houdende met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van producten die in een voor het publiek opengestelde apotheek aangeboden worden, zijn niet alle producten van Apotheek Pharmacie Bergman via de Website verkrijgbaar. Zo kan de Cliënt geen Bestelling plaatsen voor Geneesmiddelen Op Voorschrift, maar kan voor Geneesmiddelen op Voorschrift enkel een Reservatie geplaatst worden via de Website. Een dergelijke Reservatie zal steeds opgehaald moeten worden in een apotheek in België.

Gelieve er rekening mee te houden dat Apotheek Pharmacie Bergman enkel Bestellingen aanvaardt die binnen België geleverd zullen worden.

4. Account van de Cliënt

4.1 Om een Bestelling of Reservatie te kunnen plaatsen, dient de Cliënt zich ofwel te registreren op de Website, ofwel zich als gast aan te melden tijdens de afhandeling van zijn Bestelling of Reservatie. De Cliënt is niet verplicht om een account aan te maken op de Website. De Cliënt verbindt er zich toe om de logingegevens en het paswoord van zijn account niet aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken en om misbruik door derden te verhinderen. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn account worden uitgevoerd. In geval van vermoeden van misbruik dient de Cliënt ApotheekPharmacie Bergman onmiddellijk te verwittigen. Apotheek Pharmacie Bergmankan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de Cliënt inzake dit artikel 4.

Apotheek Pharmacie Bergman behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Apotheek Pharmacie Bergman toegestaan om het account van de Cliënt tijdelijk of definitief te schrappen of de toegang tot de Website te beperken, onverminderd het recht van ApotheekPharmacie Bergman om de geleden schade op de Cliënt te verhalen.

4.2 De Cliënt erkent dat hij/zij niet gerechtigd is om: (i) ongeoorloofd gebruik te maken van de account van andere gebruikers; (ii) ongeoorloofd gebruik te maken van de Website; (iii) zijn/haar account te gebruiken om illegale activiteiten te plegen of te promoten; of (iv) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit. Het is de Cliënt niet toegelaten om op enige wijze de technische of andere beveiligingsmaatregelen van de Website te omzeilen of te verplaatsen.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een Bestelling over te gaan

5.1 Bepaalde Producten aangeboden door Apotheek Pharmacie Bergman (in het bijzonder de Vrije Producten) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door Apotheek Pharmacie Bergman op de Website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze kan dan ook nooit beschouwd worden als een diagnose of persoonlijk advies, omdat ApotheekPharmacie Bergman niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere Cliënt. Indien de Cliënt persoonlijk advies wenst, dient de Cliënt bij een apotheek of een dokter langs te gaan alvorens een Product te gebruiken.

5.3 Zoals beschreven in de Privacy Verklaring, houdt ApotheekPharmacie Bergman informatie bij over de voorgaande bestellingen van de Cliënt, maar dit betekent niet dat het bijhouden van de aankoopgeschiedenis aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing (zoals met betrekking tot de dosis of interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de Cliënt twijfelt over de geschiktheid van een bepaald Product, dan adviseert Apotheek Pharmacie Bergman om het Product niet te bestellen, de Bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het Product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts of een apotheker geraadpleegd te hebben.

5.5 Apotheek Pharmacie Bergman wenst te benadrukken dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis tot gevolg kunnen hebben dat een geplaatste Bestelling geen doorgang kan vinden, indien de Bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de Producten zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

6. Bestelling/Reservatie

6.1 De Cliënt is zelf verantwoordelijk om alle informatie die betrekking heeft op hem, zoals zijn leeftijd of geslacht, of andere relevante gezondheidsinformatie op een correcte wijze en tijdig aan Apotheek Pharmacie Bergman mee te delen. ApotheekPharmacie Bergman kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief of niet ingeven van bestemmingsgegevens, persoonlijke gegevens of gezondheidsinformatie door de Cliënt.

6.2 Apotheek Pharmacie Bergman behoudt zich het recht voor om de Bestelling te weigeren of te annuleren om gegronde redenen, zoals bijvoorbeeld indien de betaling door de Cliënt via de Website niet gelukt zou zijn.

6.3 De Bestelling is pas definitief indien de Cliënt het volledige bedrag, inclusief de verzendingskosten, betaald heeft aan Apotheek Pharmacie Bergman. Na het plaatsen van de Bestelling zal de Cliënt een bevestigingse-mail krijgen met een overzicht van diens Bestelling ("Bestelbevestiging").

6.4 De meeste Vrije Producten die Besteld kunnen worden via de Website zijn op voorraad. Indien een Vrij Product dat Besteld werd toch niet voorradig blijkt te zijn, zal Apotheek Pharmacie Bergman via e-mail de Cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de Cliënt niet akkoord is met de vertraging, beschikt hij/zij over de mogelijkheid om zijn Bestelling wijzigen of annuleren.

6.5 Indien de Cliënt een Reservatie plaatst, zal het betrokken Geneesmiddel Op Voorschrift voor een periode van maximum 7 dagen na het plaatsen van de Reservatie ("Reservatieperiode") gereserveerd worden in een apotheek naar keuze. Indien de Cliënt het betrokken Geneesmiddel Op Voorschrift na de Reservatieperiode ophaalt, kan Apotheek Pharmacie Bergman niet garanderen dat het Geneesmiddel Op Voorschrift voorradig zal zijn.

7. Prijs

7.1 Alle prijzen die vermeld staan op de Website zijn in EURO en BTW inclusief. De prijs vermeld op de Productfiche moet vermeerderd worden met de toepasselijke leveringskosten. Deze leveringskosten zullen meegedeeld worden aan de Cliënt alvorens de Cliënt gebonden is door de Bestelling.

7.2 De prijs vermeld in de Bestelbevestiging is de totale prijs en omvat de bijhorende leveringskosten, BTW en alle andere eventuele kosten verbonden aan de Bestelling.

7.3 In geval van een Reservatie, is het mogelijk dat de prijs die getoond wordt op de Website op het ogenblik van de Reservatie verschilt van de prijs die uiteindelijk betaald dient te worden door de Cliënt bij de eigenlijke aankoop in de apotheek.

8. Betaling

8.1 De volgende betalingswijzen worden door Apotheek Pharmacie Bergmanaanvaard voor de betaling van Producten: Bancontact, Visa, Mastercard.

8.2 Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Apotheek Pharmacie Bergman is geen partij in de relatie tussen de Cliënt en de kaartuitgever.

8.3 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

8.4 De Bestelling gevalideerd door de Cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de Cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.5 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en Apotheek Pharmacie Bergman zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling. 

9. Levering

9.1 De levering van een Product gebeurt, na ontvangst van de Bestelling door Apotheek Pharmacie Bergman, in principe binnen een termijn van 2 werkdagen voor Bestellingen geplaatst binnen België. Indien Apotheek Pharmacie Bergman om een of andere reden een vertraging in de levering verwacht, dan zal de Cliënt hiervan op de hoogte gebracht worden. Een laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding voor de Cliënt.

9.2 De leveringen gebeuren door Bpost. Apotheek Pharmacie Bergman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering indien dit te wijten is aan Bpost.

9.3 Als een Bestelling niet in ontvangst wordt genomen door de Cliënt ondanks verschillende aanbiedingen door de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Apotheek Pharmacie Bergman en wordt de Cliënt hierover gewaarschuwd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de Cliënt gevraagd worden en hij/zij zal hiervan de gerelateerde leveringskosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde Producten, dient de goede staat van het geleverde Product onmiddellijk nagegaan te worden en dient de Cliënt kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de geleverde Producten niet precies overeenstemmen met de Bestelling of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de Cliënt zo snel als mogelijk en in elk geval binnen de 7 dagen na de ontvangst van de Bestelling Apotheek Pharmacie Bergman hiervan per e-mail of telefonisch te verwittigen.

9.5 Apotheek Pharmacie Bergman verbindt zich ertoe dat de levering van de Vrije Producten volgens de goede officinale farmaceutische praktijken zal plaatsvinden.

10. Herroepingsrecht

10.1 Naargelang het specifieke geval, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling te herroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht.

10.2 Voor wat betreft goederen andere dan Vrije Producten die de Consument aankoopt op de Website, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt ("Herroepingstermijn"). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument ApotheekPharmacie Bergman via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post naar

Pharmacie Bergman

De Rivierendreef 85 , 1083 Ganshoren

of via e-mail op de hoogte te stellen van zijn beslissing om zijn Bestelling te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de Herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de Herroepingstermijn is verstreken. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Apotheek Pharmacie Bergmanalle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop Apotheek Pharmacie Bergman werd geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Bestelling te herroepen terugbetalen. Apotheek Pharmacie Bergman zal deze terugbetalingen verrichten onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke Bestelling werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel zou instemmen, op voorwaarde dat zulke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Consument. Apotheek Pharmacie Bergman behoudt zich het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen terug heeft gekregen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. In geval van herroeping zal de Consument de directe kosten van het terugzenden van de goederen dienen te dragen.

10.3 In bepaalde gevallen beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

  • Wanneer het gaat om de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; of
  • Wanneer het gaat om verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. cosmetica of tandenborstels).

10.4 Voor Vrije Producten beschikt de Consument over een herroepingsrecht tot aan de verzending van de Vrije Producten zonder dat de Consument gehouden is tot opgave van een reden voor de herroeping. Van zodra de Vrije Producten verzonden worden, kunnen deze niet langer worden teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

10.5 Apotheek Pharmacie Bergman zal de ontvangst van de herroeping van de Bestelling schriftelijk bevestigen en zal de Consument vervolgens een retourlabel bezorgen en instructies die de Consument kan gebruiken om de betrokken Producten terug te sturen. De Consument kan de betrokken Producten afleveren aan een postkantoor, automaat of een pick-up point. De Consument kan er eveneens voor opteren om de betrokken Goederen te overhandigen aan Apotheek Pharmacie Bergman op het volgende adres:

Pharmacie Bergman

De Rivierendreef 85 , 1083 Ganshoren

10.6 Herroepingsformulier

U kan het herroepingsformulier hier terugvinden. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

11. Garantie

11.1 Apotheek Pharmacie Bergman garandeert enkel de deugdelijke levering van de Producten aan de hand van de door de Cliënt verstrekte gegevens bij het plaatsen van de Bestelling. De door Apotheek Pharmacie Bergman geleverde Producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De Cliënt is verplicht de instructies, de bijsluiter en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Apotheek Pharmacie Bergman.

11.2 Wettelijke garantie. Voor wat betreft consumptiegoederen (d.i. elk roerend lichamelijk goed bv. elektronische tandenborstel), beschikt de Consument over een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij de levering van het goed en zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering van het goed. Indien de Consumenteen gebrek zou vaststellen, dient de Consument ApotheekPharmacie Bergman zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch en elk geval binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek ("Periode van Kennisgeving") op de hoogte te brengen van het gebrek. Indien de Consument nalaat om ApotheekPharmacie Bergman op de hoogte te brengen van het gebrek binnen de Periode van Kennisgeving, beschikt de Consument niet langer over de mogelijkheid op zich te beroepen op de wettelijke garantie. In ieder geval dient de Consument vanaf de ontdekking van het gebrek zich te onthouden van elk verder gebruik van het goed dat de schade ernstiger zou maken.

11.3 Disclaimer. Apotheek Pharmacie Bergman geeft geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de Website of dat het gebruik van deze Website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. 

11.4 Dienst na verkoop. Indien de Cliënt vragen of opmerkingen zou hebben over zijn Bestelling of Reservatie, kan er contact opgenomen worden met de dienst na verkoop op de volgende contactgegevens: Pharmacie Bergman

Pharmacie Bergman

De Rivierendreef 85 , 1083 Ganshoren

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Apotheek Pharmacie Bergman kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter of gebruiksinstructies van de fabrikant. Apotheek Pharmacie Bergman kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de Producten (tenzij de Consument op het ogenblik van de Bestelling Apotheek Pharmacie Bergman op de hoogte heeft gebracht van een bijzonder door de Consument gewenst gebruik en dit gebruik door Apotheek Pharmacie Bergman werd aanvaard). Indien de Cliënt een allergische reactie of last van bijwerken krijgt bij het gebruik van een Product, of anderszins denkt dat hij/zij medische hulp nodig heeft, dient de Cliënt zo snel mogelijk de behandelende arts te contacteren of andere medische hulp te zoeken. Apotheek Pharmacie Bergman kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek te wijten is aan de gebrekkige verzorging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid van de Cliënt

12.2 De aansprakelijkheid van Apotheek Pharmacie Bergman kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de Producten aangebracht door de fabrikant.

12.3 De aansprakelijkheid van Apotheek Pharmacie Bergman zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de Bestelling dat door de Cliënt betaald werd. De Cliënt engageert zich om aandachtig de bijsluiter van de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het Product. De bijsluiter bevat belangrijke informatie (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de Cliënt dient te respecteren bij het gebruik van een Product.

12.4 Apotheek Pharmacie Bergman behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik de Website te onderbreken of te stoppen en kan geenszins aansprakelijkheid gesteld worden voor schade of andere gevolgen die hiermee verband houden.

12.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Pharmacie Bergman (i) ten aanzien van de Cliënt voor haar opzet, en (ii) ten aanzien van Consumenten voor haar grove schuld of het overlijden of lichamelijk letsel beperken of uitsluiten.

13. Overmacht

Ingeval Apotheek Pharmacie Bergman geconfronteerd wordt met Overmacht zal zij onmiddellijk de Cliënt hiervan in kennis stellen met vermelding van de geschatte duur van de Overmacht.

In het algemeen zal elke omstandigheid die buiten het toedoen van Apotheek Pharmacie Bergman ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de verplichtingen van Apotheek Pharmacie Bergman aanzienlijk wordt verhinderd of onmogelijk wordt gemaakt als overmacht beschouwd worden.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, Productfiches, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van elementen die op de Website ter beschikking gesteld worden ("Informatie") en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben behoren toe aan Apotheek Pharmacie Bergman of derden. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Apotheek Pharmacie Bergman, de aangeboden Informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of op enige andere manier rechten hierop te verlenen aan derden.

14.2 Apotheek Pharmacie Bergman kent de Cliënt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

15.1 Apotheek Pharmacie Bergman verwerkt alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de Cliënt in overeenstemming met haar Privacy Verklaring die beschikbaar is op URL privacy policy

16. Nietigheid

De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) van de Algemene Voorwaarden impliceert niet de nietigheid van de overige clausules van de Algemene Voorwaarden. De overige delen of clausules van de Algemene Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar alsof de nietige delen of clausules niet in deze Algemene Voorwaarden begrepen zijn. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de betekenis van de oorspronkelijke clausule. 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden, zal beslecht worden volgens het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

In geval van een betwisting tussen Apotheek Pharmacie Bergman en een Consument, zal deze bepaling evenwel geen andere rechter aanwijzen dan deze die is aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

18 Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden

Apotheek Pharmacie Bergman houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om deze aan te passen aan juridische, technische of commerciële wijzigingen, waarbij de publicatie op de Website als kennisgeving van dergelijke wijziging zal gelden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf de datum waarop deze wijzigingen beschikbaar worden gemaakt op de Website (de "Kennisgeving"). Het verder gebruik van de Website zal beschouwd worden als de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor elke Bestelling van Vrije Producten of Reservatie van Geneesmiddelen Op Voorschrift via de Website na de Kennisgeving.

De Cliënt kan zien wanneer deze Algemene Voorwaarden voor het laatst werden gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan deze Algemene Voorwaarden wordt getoond.

BIJLAGE: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Apotheek Pharmacie Bergman,

Pharmacie Bergman

De Rivierendreef 85 , 1083 Ganshoren

- Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wens te herroepen: [aanvullen]

- Besteld op [aanvullen]/Ontvangen op [aanvullen]

- Naam consument

- Adres consument

- Handtekening van de consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

This website uses cookies on its website to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors. With this anonymous information about your website use you help us to improve the website.